راه حل های عملی و کاربردی برای مسایل و مشکلات مربوط به تربیت فرزند

1- اصل قاعده طلایی : با فرزندانتان همــــان گونه رفتار کنید که می خواهید آن ها با شما رفـــــتار کنند ! فرزندان ما

( سر انجام ) با ما همان گونه رفتار می کنند که با آن ها رفتار کرده ایم . این کار مستلزم آن است که نفس عمیقی بکشید و لحظاتی فکر کرده ، سپس ملایم رفتار کنید .

 

2- اصل وقت گذاشتن برای آموزش : اغلب انتظار داریم فرزندان ذهن مارا بخوانند و بدانند که چه طور کاری را که برای آن آموزش ندیده اند ، انجام دهند . اگر چه ممکن است توقعاتمان برای خودمان روشن باشد ، اما برای آن ها مشـــخص نیست .

 

3- اصل اختیار دادن : توانایی ، مهارت ، استعداد و استقلال فرزندتان را گسترش دهید . او را تشویــق کنید که خــود مشکلاتش را حل کتد .اجازه دهید بفهمد که انتخاب هایش ، آینده را می سازد . 

4- اصل حریم شخصی : هرگز فرزندتان را نزد دیگران شرمنده نکــنید . مسایل را در خلوت با او در میان بگـــذارید .

 

 

5- اصل عذر خواهی : به راحتی در مواقع لزوم ا ز فرزندتان عذر خواهی کنید ، اما او را مجبور به عذر خواهی نـکنید

 زیرا ممکن است فکر کند کارهای اشتباه را می توان با یک عذر خواهی درست کرد .

 

6- اصل پیگیری – ثبات : وقتی قضاوت درستی کرده اید ، اجازه ندهید فرزندتان شمـــا را به بازی بگیرد. ( در چنـین مواقعی باید محکم و قاطع باشید ( اما مهربان ! )

 

7- اصل تقریب ها ی متوالی : انتظار کمال نداشته باشید بلکه گام های کوچک در مسیر درست را تایید کنید .

 

8- اصل با آن ها حرف بزنید ، به آن ها نگویید : با فرزندانتان حرف بزنید ، نصیحت نکنید . حرف که می زنید ، گـوش هم بدهید . والدین و فرزندان همیشه از یکدیگر یاد می گیرند .

 

9- اصل بارش مغزی : راه حل های ممکن را با فرزندان برای مسایل بغرنج ، دشوار یا مخمصه ها بارش مغزی کنــید .

 

10- اصل اعتماد : بگذارید فرزندتان بداند که شما به او اعتماد دارید و قبول دارید که افکـار خوبی دارد ( کله اش کـــار

می کند ) و به قضاوتش اعتماد دارید .

مجله تعلیم و تربیت استثنایی ( ویژه نامه ی عادی مهر ماه 1385)

ترجمه : دکتر حمید علیزاده ، مژگان بشیری