روز وصل دوستداران یاد باد 

 یاد باد آن روزگاران یاد باد