دوست هر کس خرد و دانش او و دشمنش جهل و نادانی اوست.