هیچ پروازی نیست برساندمارابه قطاردیگران

مگراندیشه وعلم*مگرانگیزه وعشق*مگرآیینه وصلح

 وتقلاوتلاش