امسال همه دانش اموزان توانستندعنوان ستاره های تفکرراازمدیریت مدرسه دریافت دارنداین موفقیت بردانش آموزان واولیا’آنان مبارکباد