حافظ گشوده ام وچه زیباست فال تو

حتما قشنگ می شودامسال حال تو

باآن زبان فاخروایرانی اصیل

فرختده بادروزوشب وماه وسال تو