شعار امسال

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

.........................................................

خرم آن عیدی که آن بانی نور

ازکنارکعبه بنمایدظهور

قلبها رامهرهم عهدی زند

ازحرم بانک اناالمهدی زند

نوروزمبارک باد