یکی از کیفیتهای بیانگر انسان پرورش یافته این است که آنان روحیه پژوهشگری داشته باشند، بوجود آوردن چنین کیفیتی را با کلاس آموزش رسمی نمی توان ایجاد کرد.(سلطانی، ایرج(1378) توسعه منابع انسانی، مجله مدیریت) ولی از طریق پیاده سازی ساختار فن آوری اطلاعات، افراد به آن مجهز می شوند. اطلاعات خمیرمایه و اساس تحقیقات است، زمانی که فن آوری اطلاعات و ارتباطات به راحتی اطلاعات را در اختیار افراد قراردهد و یا فن آوری اطلاعات افراد را احاطه کرده باشد؛ آنها به شکل ساختاری و خود جوش رو به سوی تحقیق و پژوهش آورده و روحیه پژوهشگری تقویت می شود.
پژوهش الکترونیکی موجب تقویت روحیه پژوهشی فراگیران و معلمان می گردد. تبدیل شدن کتابخانه های مدارس به کتابخانه های الکترونیکی و مجازی زمینه دستیابی آنان را به انبوه اطلاعات از داخل و خارج کشور فراهم می آورد. اشتراک مجلات الکترونیک توسط مدارس فرصت مناسبی رادراختیارشان قرارمی دهد.بنا براین فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد زیربه تقویت روحیه پژوهشی معلمان وفراگیران کمک می کند:


1. توانمندی به کار گیری اطلاعات در فراگیران تقویت می شود.
2. توانایی انتخاب اطلاعات تقویت می شود.
3. قدرت شناخت فراگیران و . . . تقویت می شود.
4. فراگیران، معلمان و مدیران نسبت به اطلاعات حساس می گردند.
5. پژوهش گروهی شکل می گیرد.