شور عشق وشوق مستی

مهربانی، حق پرستی

 

آفرین ، صد آفرین 

 صدها هنــر دارد مــعلم