1- ارزشیابی، یکی از ارکان هر برنامه آموزشی است.
۲-
ارزشیابی، به طور اخص نظارت اندازه گیری کیفیت، کمیت و نوع تغییرات حاصل شده در رفتار دانش آموزان است.
۳-
ارزشیابی، آگاهی از میزان کارآیی و کارآمدی به طور اعم عوامل موثر در آموزش و پرورش است.
۴-
ارزشیابی، تنها به امتحانات پایانی محدود نمی شود.
۵- ارزشیابی وسیله ای کارآمد و بی بدیل است برای هدایت مستمر یادگیری دانش آموزان

  ۶- ارزشیابی برای برنامه ریزی، تدریس و تصمیم گیری، امری ضروری و پایه ای است.
۷-
ارزشیابی مطلوب، مستقیماً در بهبود یادگیری دانش آموزان موثر است.
۸-
دانش آموزان نیز از طریق ارزشیابی به نقاط ضعف و قوت خود پی می برند.
۹-
ارزشیابی مستمر، باعث مرور و باز تولید مطالب آموخته شده توسط دانش آموزان می شود.
۱۰- ارزشیابی مستمر، نظارت گام به گام بر تحقق هدف های رفتاری است.

  ۱۱- معلم از طریق ارزشیابی روش تدریس و طرح درس خود را ارزیابی می کند.
۱۲-
امتحان وسیله ای است مناسب برای تفهیم هدف های درسی به دانش آموزان.
۱۳-
نتایج امتحانات موجب شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان می شود.
۱۴-
امتحان نباید وسیله تهدید امنیت روانی دانش آموزان شود.
۱۵- ارزشیابی دانش آموزان، نباید تحت تاثیر قضاوت شخصی و حالات عاطفی معلم قرار گیرد.

  ۱۶- در جریان ارزشیابی باید سعی کرد فضای روانی مناسب و خالی از اضطراب برای بچه هافراهم کرد.
۱۷-
سوال های امتحانی باید با محتوای مواد آموزشی سازگار باشند.
۱۸-
سوال های امتحانی را باید از مطالب مهم تر محتوای آموزشی که بر یادگیری آنها تاکید شده است، طرح کرد.
۱۹-سوال های امتحانی باید توانایی دانش آموزان رادر سطوح مختلف یادگیری
بسنجند.
۲۰- سوال های امتحانی باید معرف واقعی هدف های آموزش درس مورد نظر باشند(سنجش کارآمد).

  ۲1- هدف نهایی از انجام امتحان، بهبود کیفیت یادگیری است.
۲2-
در طراحی سوال های امتحانی از جدول دو بعدی (هدف های رفتاری- فهرست محتوا) استفاده شود.
۲3-
با توجه به برآیند یادگیری، از انواع ابزار آزمون استفاده شود.
۲4-
متن سوال های امتحانی با بیانی ساده و روشن و دور از ابهام نوشته شود.
۲5- از طرح پرسش های چند پهلو و گمراه کننده جداً اجتناب کنید.

  26- متن سوال ها را به صورت جملات مثبت بنویسید.
۲7-
سوال های امتحانی را عیناً مانند سوال های کتاب و به صورت کلیشه ای ننویسید.
۲8-
از دادن حق انتخاب به دانش آموزان برای این که از میان سوال ها چند سوال را انتخاب کنند و پاسخ دهند، خودداری کنید.
29-
هر سوال امتحانی باید مستقل از سوال های دیگر باشد.
۳0- سوال های امتحانی را از ساده به مشکل بنویسید.

  ۳1- اگر امتحان دارای سوال های متنوع است، آنها را گروه بندی کنید و سوال های هر گروه را به دنبال هم بنویسید.
۳2-
سوال های کتبی را طوری بنویسید که به آسانی خوانده شوند.
۳3-
سوال ها را با فاصله مناسب بنویسید.
۳4-
سوال های انشایی را در ورقه ها یا جزوه جداگانه و سوال های عینی را نیز در ورقه جداگانه بنویسید و در امتحان ابتدا سوال های عینی را به دانش آموزان بدهید، بعد سوال های انشایی را.
۳5- ایجاد شرایط فیزیکی و عاطفی مناسب در جلسه امتحان ضروری است.

 ۳6- فضای امتحان باید خالی از عوامل برهم زننده تمرکز حواس دانش آموزان باشد.
۳7-
در جلسات امتحانی با فردفرد دانش آموزان رابطه ای دوستانه و محبت آمیز برقرار کنید.
۳8-
دانش آموزان را در مورد نحوه امتحان راهنمایی کنید.
39-
ورقه های امتحانی را به صورت ناشناخته تصحیح کنید.
۴0- در تصحیح اوراق امتحانی ابتدا سوال اول را در تمام اوراق تصحیح کنید. سپس سوال دوم را و بعد سوم و به همین ترتیب تا آخر.

  ۴1- محتوای سوال های امتحان را از آنچه تدریس شده است، استخراج کنید.
۴2-
سعی شود سوال های امتحانی پایایی و ثبات داشته باشد.
۴3-
سوال های مرحله ای را طوری طرح کنید که دانش آموزان بتوانند در یک جلسه درس به آنها پاسخ دهند و دنباله امتحان به زنگ تفریح نکشد که باعث حواس پرتی دانش آموزان شود.
۴4-
ارزشیابی را جزئی از فرایند آموزش بدانید نه به عنوان نقطه پایانی تدریس
۴5- راهبردهای آموزش و ابزار ارزشیابی، باید با هم سازگاری داشته باشند.

  ۴6- سوال های امتحانی طوری طرح نشوند که فقط محفوظات دانش آموزان را بسنجند.
۴7-
از طرح سوال های بسیار سخت و بسیار آسان خودداری شود.
۴8-
ارزشیابی نباید جای هدف های آموزش را بگیرد و به عنوان هدف مطرح شود.
49-
ارزشیابی و امتحان را همانند سایر فعالیت های آموزشی بدانیم.
۵0- ارزشیابی تنها برای صدور جواز عبور شاگرد از یک پایه به پایه دیگر نیست.

                 ۵1- ارزشیابی باید وسیله پیش بینی باشد، یعنی نشان دهد که شاگرد در چه زمینه ای می تواند به موفقیت برسد.
۵2-
ارزشیابی را نباید صرفاً به منظور نمره دادن و مقایسه دانش آموزان و تعیین افراد قوی و ضعیف به کار برد.
۵3-
در ارزشیابی به نتیجه عملکرد شاگردان در پاسخ به سوال های مطرح شده اکتفا نکنید.
۵4-
در ارزشیابی، خود را محدود به انواع تست های کتبی و شفاهی نکنید.
۵5- ارزشیابی تدریجی و تراکمی، باید به طور غیرمستقیم و بدون اعلام قبلی صورت گیرد.

               ۵6- انتظارات خود را از دانش آموزان در مورد امتحانات مشخص کنید.
57-
نمره دادن فقط جزئی از فرایند ارزشیابی است.
58-
ارزشیابی باید بلافاصله پس از تعیین هدف های آموزشی معلوم شود.
59-
هدف از ارزشیابی و امتحان، شناختن و شناساندن است.
۶0- نسبت به امتحان نگرش مثبت ایجاد کنید.

              ۶1- موفق نشدن در امتحانات را نمی توان فقط به خود دانش آموز و فعالیت های او نسبت داد.
۶2-
شیوه پرسش خود را از مطالب تدریس شده، برای دانش آموزان مشخص کنید.
۶3-
جلسات امتحانی را با کلام زیبا و آرام بخش الهی شروع کنید.
۶4-
عدم موفقیت دانش آموزان را در امتحان، دال بر بدی شخصیت آنها ندانید.
65- سوال های امتحانی را با عنایت به هدف های رفتاری، طراحی کنید.

                  66- هیچ یک از آزمون ها به تنهایی ارزشیابی دقیقی از فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی به حساب نمی آید.
67-
ارزشیابی خود را به یک نوع وسیله سنجش محدود نسازید.
68-
در هر امتحان عدالت را حاکم کنید و شرایط یکسان برای همه به وجود آورید.
69-
اگر ارزشیابی به نحو شایسته انجام نگیرد، اثر منفی بر یادگیری می گذارد.
۷0- آموزش و ارزشیابی باید هدف های یکسانی را دنبال کنند.

               ۷1- هدف از امتحان، غافلگیر کردن دانش آموز نیست.
۷2-
یکی از ویژگی های ارزشیابی مطلوب، کارآمد بودن آن است.
۷3-
تعداد سوال های مربوط به یک هدف و یک محتوا باید متناسب با اهمیت آنها باشد.
۷4-
یک آزمون باید قدرت تشخیص داشته باشد.
75- در اجرای امتحان، نباید به «سرعت در پاسخ دادن» اهمیت زیادی داد.

                  76- استفاده از چهار یا پنج نوع سوال متفاوت در یک آزمون، امتیاز به حساب نمی آید.
77-
معلم نباید یک نوع سوال را بر انواع دیگر برتری دهد و همواره از آن استفاده کند.
78-
سوال های امتحانی را با دقت طرح کنید و به طور خوانا بنویسید.
79-
اگر دانش آموزان هنگام امتحان، سوال داشته باشند، باید به آنها پاسخ داد، اما آنها را تشویق به سوال کردن نکنید.
۸0- خواندن سوال های امتحانی برای دانش آموزان ضرورت ندارد، مگر دانش آموزانی که مشکل خواندن داشته باشند.

                 ۸1- اضطراب زیاد در جلسه امتحان باعث افت عملکرد دانش آموزان می شود.
۸2-
دادن ضریب بیش تر به سوال هایی که توانایی و استعداد مهم تری را می سنجند، منطقی است.
۸3-
نمرات خام هر امتحان در نفس خود معنای زیادی ندارند.
84-
یک آزمون هر اندازه هم خوب باشد اگر به نحو شایسته ای اجرا و نمره گذاری نشود، روایی و اعتبار آن به خطر می افتد.
85- در آگهی هر آزمون، نه تنها باید تاریخ برگزاری آن، بلکه تعداد سوال ها و نوع آنها را نیز مشخص کنید.

               86- آموزش، ارزشیابی و نمره گذاری باید هدف های یکسانی داشته باشند.
87-
تغییرات نظام آموزشی باید در راستای تغییر بنیادی نظام سنجش و ارزشیابی باشد.
88-
نمره خام به تنهایی بیان کننده میزان پیشرفت یا عملکرد دانش آموز نیست.
89-
به ارزشیابی در حیطه های نگرشی و مهارتی بیش تر توجه کنید.
۹0- ارزشیابی باید بتواند فراگیران را در امر یادگیری کمک کند.

                  http://www.hd.epage.ir/fa/module.content_Page.33.html