یادگیری معجزه ای است که در انسان ایجاد تغییر می کند و

 این معجزه اتفاق نمی افتد جز آن که با ارتباطات انسانی و

 عشق ترکیب شود

رشد تکنولوژی دوره نوزدهم 83صفحه 27