ای هردوجهان محوخودآرایی تو

کس رانبودملک به زیبایی تو

یکتایی توباعث جمعیت ما

جمعیت ماشاهدیکتایی تو