من تحت حمایت خداوند مهربانم

 و هر لحظه هدایت می شوم

 من به خداوند مهر آفرین

 اعتقادی راسخ دارم

من اشرف مخلوقاتم و با نیک اندیشی هر آنچه را بخواهم به سوی خود جذب می کنم