یک سال دیگر هم گذشت و چشممان به جمال مولای غایبمان روشن نشد

نسل ما نسل ظهور است اگر ما خواهیم


این زمان فصل حضور است اگر ما خواهیم


گر که آماده شود لشگر حق او آید


زین گذر وقت عبور است اگر ما خواهیم


وصل و دیدار خوش حضرت مولا تو بدان


نه چنان مبهم و دور است اگر ما خواهیم


رخ نماید به جهان گر همه محرم باشیم


وقت آن نور و سرور است اگر ما خواهیم


وعده حق برسد تا که چو لایق بشویم


لطف او حد وفور است اگر ما خواهیم