فرمان خداراعزیزبدارتاخداتوراعزیزکند.

 

توسرچشمه مهربانی هستی ٰتوهرآنچه

رابراسنی دوست داری به دست خواهی

آوردبایدباورت شودکه ارزشمندیٰ وخودت

رادوست داشته باشی.

بخشش رابیاموزتاپیشروی کنیٰ

مهربورزتاتنهانمانی.