هنگام بروز تحولات شگرف،

یاد گیرند گان، وارثان آینده اند.

افرادی که همواره در تکاپوی یادگیری اند،

خود را برای زندگی در دنیایی که هنوز

آفریده نشده، مجهز می یابند