من سراپاعشقم

وتومحبوب منی

کارمن عاشقی وعاشقی کارمن است

عشق به پاکی به صفا

به صداقت به وفا

به خدای نیکی

دل من خانه دردهمه محرومان

وهمین جایگه مهروصفا

مسکن توٰمامن تو

من پیام اورآزادگیم

شرف این بس که رسولان خداراهمکار

بوده امٰ گشته امٰ هستمٰ باشم