ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

         موجیم که آسودگی ما ،عدم ماست 

امر تحقیق و پژوهش آنچنان ارزشمند است که در قران کریم , مهاجرت برای دین پژوهی اکیدا سفارش شده است .

در آیه 122 سوره ((توبه)) چنین آمده است :

پس چرا از هر فرقه ای از مومنان , دسته ای کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی پیدا کنند . می توان نتیجه گرفت: عنصر علم و آگاهی چنان ارزشمند است که که هیچ علمی بدون عنصر آگاهی و بصیرت از انسان پذیرفته نیست و مهاجرت کردن برای علم ودانش و دین پژوهی یکی از وظایف مسلمانان نامیده می شود.