دلهای مردم گریزان است .

 به کسی روی آورند که خوشرویی کند

حکمت 50