هنگامی که منادی آسمانی بانگ برآورد که حق با آل محمد است نام مقدس مهدی بر سر زبانها می‌افتد و محبت او در دلها جای می‌گزیند و دیگر کاری جز یاد او نخواهند داشت.