تومثل نوردرچشمم

وهمچون قلب درسینه

بسان خون به رگهایم

توای فرزندشیرینم

شکوفایی وبالندگی ات راآرزومندم